Ekspertbistand

Ekspertbistand er en ny tilskuddsordning som gjør at vi kan hjelpe deg med å forebygge og redusere sykefravær. Tilskuddene til Ekspertbistand er en del av IA-avtalen. Dette virkemiddelet er nå tilgjengelig for alle bedrifter! Ved langvarig og/eller hyppig sykefravær kan det være behov for ekstra bistand. Arbeidstaker, arbeidsgiver og NAV skal være enige om at Ekspertbistand er et hensiktsmessig tiltak.

Eksperten skal:

Gi bistand til arbeidsplassen
Støtte opp under samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
Foreslå tiltak som skal gjøre arbeidstakeren i stand til å utføre arbeidet sitt, eller gjøre annet arbeid for samme arbeidsgiver.
Kartlegge kompetanse og ferdigheter hos en arbeidstaker som grunnlag for å tilpasse arbeidsoppgaver eller finne en ny yrkesvei.
Utarbeide en rapport om årsak til sykefraværet og forslag til tiltak for tilbakeføring til arbeid.

Prosessen med ekspertbistand vil normalt gå over 8-10 uker og om lag 20 timer – inkludert forberedelse og etterarbeid med utarbeiding av rapport. Maksimalt tilskudd pr. sak er kr. 20.000,-.

Sykefraværsoppfølging:

Eksperten kan gi støtte til arbeidsgiver og arbeidtaker i sykefraværsoppfølgingen

Samtale for felles situasjonsforståelse og ansvar for å finne løsninger.
Oppfordre til samarbeid med behandler og NAV så tidlig som mulig.
Kartlegging av arbeidsoppgaver, tilrettelegging og muligheter for andre oppgaver
Dokumentasjon av fraværsstatistikk, gjennomføre tiltak og hjelp til å se etter et mønster
Samtalepart i sykefraværsoppfølgingen
Informasjon om ulike løsningen og verktøy

Vi har kompetanse innen følgende områder

Arbeidsplassvurdering
Tilrettelegging
Vanskelige og diffuse fraværsrelaterte problemstillinger
Endring i arbeidslivet
Karriereveiledning
God kjennskap til det offentlige og private hjelpeapparatet
Relasjoner
Erfaring i å løse opp fastlåste situasjoner

Karriereveiledning:

I samarbeid med Karriere Møre & Romsdal kan våre eksperter hjelpe arbeidstaker og arbeidsgiver i en uhensiktsmessig arbeidssituasjon med å se nye muligheter og finne en ny yrkesvei gjennom:

Kartlegging og samtale om arbeidstaker sin kompetanse og styrker
Økt innsikt i egne ressurser og utfordringer som grunnlag for gode valg i arbeidslivet
Råd basert på god kjennskap til arbeidsmarkedet på hele Nordmøre
Bruk av anerkjente verktøy for kartlegging, samtale og refleksjon

Målet med karriereveiledning er å håndtere endringer og gjøre gode valg i arbeidslivet basert på kunnskap om seg selv og sine muligheter, og her bruker vi blant annet verktøyet Vip24. Dette er et kartleggings- og samtaleverktøy med fokus på det positive.

Kvalitet. Inkluderende. Fleksibel.

Kontakt oss

Personvern

Adresse: Industriveien 9, 6517 Kristiansund
Telefon: +47 715 72 100
E-post: firmapost@varde.as